CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


PFRON - AKTYWNY SAMORZĄD 2016

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Wyciąg z Załącznika do uchwały nr 3/2016 Zarządu PFRON 22 lutego 2016 r.

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,(...)

8. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A:

a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,

b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł, (…)

16. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

17. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1)  w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2, (…)

18. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

21. Odnośnie częstotliwości udzielania pomocy w ramach modułu I:

a) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 programu dotyczy:

– pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,

– osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,

– tego samego celu pomocy, przez który należy rozumieć przedmiot dofinansowania określony ogólnie w danym zadaniu,

– w przypadku Obszaru B – Zadanie nr 1: beneficjentów wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON,

b) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2 programu dotyczy:

– pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,

– osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,

– gwarancji, dotyczącej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze środków PFRON,

22. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach modułu I:

1) ekspertem, o którym mowa w rozdziale X ust. 5 programu nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku,

2) w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o którym mowa w pkt 1, powinien potwierdzić stan faktyczny związany z dysfunkcją i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej – w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta pomocy,

3) ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu; w związku z tym realizator programu będzie stosował punktowy system oceny wniosków, wyznaczając minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania; ustalenie zbioru kryteriów i ich wag należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem ust. 23; udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego przez realizatora programu minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających z wysokości ostatecznej puli środków PFRON przekazanych realizatorowi programu.

23. Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1) w 2016 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione (…)

2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a - nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, (…).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Termin zakończenia przyjmowania wniosków: dla Modułu I – upływa dnia 30 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Funduszu.

Powyższe informacje pochodzą ze strony PFRONu.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close