CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460
22 43 85 327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Prawo

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w Polsce jest Konstytucja RP. Znajdują się w niej także zapisy regulujące wiele aspektów związanych z niepełnosprawnymi kierowcami. Natomiast ważnym aktem międzynarodowym ratyfikowanym przez Polskę jest Konwencja  o prawach osób niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r. Dokument ten w art. 20 pt. Mobilność stwierdza, że osoby z niepełnosprawnościami mają pełne prawo do swobodnego poruszania i przemieszczania się.

Warto pamiętać, że w przypadku pytań i wątpliwości, pracownicy Ogólnopolskiego Punktu Informacyjnego będą starali się zaoferować pełną pomoc w określeniu sytuacji osoby niepełnosprawnej i drogi wsparcia.

Lista aktów prawnych regulujących uczestnictwo osób z dysfunkcjami w ruchu drogowym, zarówno jako kierowcy, jak i pasażera:

Kandydat na kierowcę

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: art. 3 ust. 3, art. 24 pkt. 2 (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

Badania lekarskie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców: §4 ust. 1 (Dz.U. 2019 poz. 1659)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: art. 13 ust. 4 i 5 (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami: Załącznik nr 1 (Dz. U. 2016 poz. 702)

Egzamin

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: art. 54 ust. 5 (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2018 poz. 728)

Karta parkingowa

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: art. 8 ust. 1, ust. 2, 3, 3a, 4 (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 zpóźn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2014 poz. 870)

Przywileje w znakach drogowych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: art. 8 ust. 1 (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych: §33 ust. 2 (Dz. U. 2002 nr 171 poz. 1393)

Ilość miejsc postojowych na parkingach

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60), art. 12a.

Wyznaczenie miejsca postojowego tzw. koperta

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314).

Linie wyznaczające stanowiska postojowe „Znak P-18 „stanowisko postojowe” stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.”,

Symbol osoby niepełnosprawnej „Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym. Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej.”

Przewóz osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: art. 58, 63 (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602)

Warunki techniczne pojazdów

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: art. 66 ust. 1 pkt 1 (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32 poz. 262)

Dofinansowanie

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 26 ust. 1 pkt 6, pkt 7a lit. 2 (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close