CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Prawo jazdy

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn.  zmianami) określa warunki niezbędne do kierowania pojazdem - wymagany wiek, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnienie następujących warunków: osoba posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem; odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy; zdaje egzamin państwowy.

Ustawa wskazuje, że osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Prawo jazdy kategorii B potwierdza posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami. W praktyce oznacza to: kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla; zespołem pojazdów, o którym była mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim). Art. 6 ust 3 pkt 4 wskazuje, iż na terytorium RP prawo jazdy kategorii B uprawnia również do kierowania motocyklem o określonej pojemności skokowej silnika (nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg), pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lata.

Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Art. 11 ustawy wskazuje, iż prawo jazdy kat. B jest wydawane osobie, która:

  1. osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdem kat. B (18 lat);
  2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  3. odbyła szkolenie wymagane dla uzyskania prawa jazdy kat. B;
  4. zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. B;
  5. oświadczyła, że zamieszkuje na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium RP z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej 6 miesięcy.

Prawo jazdy kat. B wydaje się na okres 15 lat, z tym, że okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego. Okres ważności prawa jazdy jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Prawo jazdy, zgodnie z ustawą, może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy i możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Mogą one dotyczyć stosowania korekty lub ochrony wzroku, korekty słuchu, protezy lub szyny ortopedycznej. W niektórych przypadkach wymagania mogą dotyczyć również możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu bądź konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu, ponadto ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami, dodatkowego oznakowania pojazdu, terminu ważności prawa jazdy.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close