CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460
22 43 85 327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Prawo jazdy

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) określa warunki niezbędne do kierowania pojazdem - wymagany wiek, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnienie następujących warunków: osoba posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem; odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy; zdaje egzamin państwowy.

Ustawa wskazuje, że osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Prawo jazdy kategorii B potwierdza posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami. W praktyce oznacza to: kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla; zespołem pojazdów, o którym była mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim). Art. 6 ust 3 pkt 4 wskazuje, iż na terytorium RP prawo jazdy kategorii B uprawnia również do kierowania motocyklem o określonej pojemności skokowej silnika (nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg), pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lata.

Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Art. 11 ustawy wskazuje, iż prawo jazdy kat. B jest wydawane osobie, która:

  1. osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdem kat. B (18 lat);
  2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  3. odbyła szkolenie wymagane dla uzyskania prawa jazdy kat. B;
  4. zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. B;
  5. oświadczyła, że zamieszkuje na terytorium RP co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium RP z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej 6 miesięcy.

Prawo jazdy kat. B wydaje się na okres 15 lat, z tym, że okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego. Okres ważności prawa jazdy jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Prawo jazdy, zgodnie z ustawą, może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy i możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Mogą one dotyczyć stosowania korekty lub ochrony wzroku, korekty słuchu, protezy lub szyny ortopedycznej. W niektórych przypadkach wymagania mogą dotyczyć również możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu bądź konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu, ponadto ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami, dodatkowego oznakowania pojazdu, terminu ważności prawa jazdy.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close